Pacientská organizace LYMFOM HELP, z.s. od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.
603 902 829 pacientská linka
PO, ST 10‑14.00
napište
nám
navštivte náš
YouTube kanál
navštivte náš
Facebook
 

Stanovy spolku

 

STANOVY

LYMFOM HELP, z.s.

(dále jen „Stanovy“)

 

I.

Základní ustanovení

1.     Název a sídlo Spolku.

Spolek nese název: LYMFOM HELP, z.s. (dále také jako „Spolek“).

Sídlem Spolku je: Praha 10, Ungarova 678/6, PSČ: 108 00.

2.     Právní povaha Spolku.

LYMFOM HELP, z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

II.

Účel a hlavní činnost

1.      Účel Spolku a hlavní činnost.

Účelem Spolku je:

1)  Sdružovat nemocné trpící lymfomem, jejich příbuzné a blízké, zdravotní sestry i lékaře podílející se na jeho léčbě; 

2)  Zprostředkovávat dostupnost informací o onemocnění samotném, možnostech  léčby a následné péče i dalších otázkách, se kterými se nemocní setkávají; 

3)  Vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi nemocnými, jejich rodinami či přáteli a okolí;

4)  Zviditelnit „pojem“ onemocnění maligním lymfomem, pátou nejčastější onkologickou diagnózu mezi českou veřejnost;

5)  Shromažďovat informace a údaje o dostupné lékařské péči a pacientech s jejich výslovným souhlasem, které by mohly dále posloužit ke zlepšení péče o nemocné trpící lymfomem;

6)  Poskytovat pomoc a podporu nemocným trpícím lymfomem, jejich příbuzným a blízkým.

Hlavní činností Spolku je ochrana a uspokojování zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen a jež jsou vedeny v souladu s účelem činnosti Spolku, zejména: 

1) organizování pravidelných odborných setkání nemocných trpících lymfomem, jejich příbuzných a blízkých, zdravotních sester i lékaře podílející se na jeho léčbě;

2) zajišťování poradenství, stáží a školení pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky a informatiky v oboru a poskytování informačního servisu laické veřejnosti, pacientům;

3) vydávání účelových publikací;

4) organizování klinických a laboratorních výzkumů v dané problematice;

5) navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí a přispívání k propagaci uvedených aktivit;

6) podporování zájmů svých členů v souladu s cíli Spolku.

 

III.

Členství 

1.     Charakter členství.

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

2.     Vznik členství.

Každý žadatel o členství je povinen doručit do sídla Spolku vlastnoručně podepsanou přihlášku. U právnických osob přihlášku podepisuje statutární orgán takové právnické osoby. Obsah, formu a náležitosti přihlášky stanoví Výbor. U členů Spolku bude povinnou součástí přihlášky souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky Výbor. Výbor si může vyžádat od žadatele o členství dodatečné informace. Členství vzniká po oznámení rozhodnutí o přijetí. Žadatel svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že se seznámil se zněním Stanov Spolku a s ostatními vnitřními dokumenty Spolku, že se zněním těchto dokumentů souhlasí a bude se jimi řídit. Výbor Spolku rozhodne o přihlášce nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla přihláška Spolku doručena.

3.     Členství.

Členství ve Spolku je nepřenosné a nepřevoditelné.

Členství ve Spolku nepřechází v případě úmrtí fyzické osoby na dědice a v případě zániku právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce.

4.     Zánik členství.

Členství ve Spolku zaniká:

a)    vystoupením člena ze Spolku – musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno do sídla Spolku, v opačném případě je neplatné;

b)    úmrtím člena (fyzické osoby) Spolku či zrušením, prohlášením úpadku, likvidací nebo jiným zánikem člena (právnické osoby);

c)    vyloučením Člena ze Spolku. O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje Výbor, a to zejména z důvodů neplnění povinností člena, uvedení nepravdivých důvodů či prohlášení v přihlášce a souvisejících dokumentech, jakož i neplnění jakýchkoliv finančních povinností,

d)    rozhodnutím Valné hromady o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Členství zaniká dnem následujícím po dni,  ve kterém bylo Výboru doručeno oznámení o vystoupení člena Spolku.

Pokud má člen Spolku svěřen do užívání majetek Spolku, je povinen tento majetek neprodleně vrátit, nebude-li dohodnuto jinak a je povinen neprodleně uhradit případné finanční povinnosti vůči Spolku.

 

5.     Základní povinnosti členů Spolku.

Členové Spolku jsou zejména povinni:

a)    dodržovat tyto Stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku;

b)    přispívat k naplňování účelu Spolku;

c)    svým vystupováním a jednáním chránit a budovat dobré jméno Spolku;

d)    oznámit Spolku případnou změnu adresy či sídla pro doručování nebo jiné důležité změny.

6.     Základní práva členů Spolku.

Členové Spolku mají právo podílet se na všech výhodách členství ve Spolku, zejména:

a)    využívat aktivit zajišťovaných či zprostředkovaných Spolkem;

b)    rozhodovat na Valné hromadě;

c)    volit a být voleni do orgánů Spolku;

d)    obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

e)    rezignovat na členství ve Spolku.

7.     Informování členů Spolku.

Členové Spolku budou o důležitých skutečnostech informování písemným sdělením nebo sdělením uveřejněným na internetových stránkách Spolku nebo jakoukoli jinou vhodnou formou dle uvážení Rady Spolku.

8.     Pozastavení členství.

Rada Spolku může dočasně pozastavit členovi výkon jeho členských práv ve Spolku pokud:

a)             člen Spolku porušuje nebo neplní členské povinnosti;

b)             jedná způsobem, který je v rozporu se zájmy Spolku;

c)              tak stanoví další orgány Spolku.

Pozastavit výkon členských práv je možné nejdéle na 30 dnů. Opakované pozastavení je možné po uplynutí nejméně 30-ti dnů od posledního pozastavení výkonu členských práv.

Pozastavení členství se nedotýká možnosti rozhodnout o vyloučení člena dle těchto Stanov.

9.     Seznam členů.

Rada Spolku vede seznam členů Spolku, v němž se zapisuje:

a)    u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, bydliště člena Spolku, u právnických osob: firma, sídlo a IČ;

b)    datum vzniku členství ve Spolku;

c)    datum zániku členství ve Spolku;

d)    údaje potřebné pro komunikaci s členem;

e)    další údaje, které Rada Spolku uzná za potřebné.

Zápisy do seznamu členů provádí Rada Spolku při vzniku členství nebo při dalších událostech rozhodných pro údaje vedené v seznamu členů. Seznam členů je zpřístupněn v sídle Spolku.

IV.

Orgány Spolku

1.     Společná ustanovení.

Orgány Spolku jsou Valná hromada, Výbor a Dozorčí rada.

2.     Valná hromada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a koná se minimálně jedenkrát ročně. 

Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku. 

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou členů výboru. K platnému přijetí rozhodnutí Valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

Valnou hromadu svolává a její průběh řídí člen výboru. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Valná hromada. Nesvolá-li člen výboru zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady Spolku sám.

Členům Spolku musí být odeslána pozvánka na Valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání, a to prostřednictvím e-mailové zprávy či SMS zprávy. Pozvánku je dále nutno zveřejnit na internetových stránkách spolku. Každý člen spolku, který má zájem se zúčastnit jednání valné hromady musí svou účast předem potvrdit.

Do působnosti Valné hromady zejména patří:

a)    schvalování, doplňování či měnění Stanov;

b)    volba a odvolání členů Výboru;

c)    volba a odvolání členů Dozorčí rady;

d)    rozhodování o základních zásadách činnosti Spolku;

e)    rozhodování o vyloučení člena;

f)     rozhodování o zániku nebo přeměně Spolku, likvidátorovi a zásadách vypořádání;

g)    rozhodování o dalších otázkách dle rozhodnutí Valné hromady či Stanov;

3.     Výbor.

Výbor je statutárním orgánem Spolku a řídícím orgánem v době mezi konáním Valných hromad.

Výbor je tvořen třemi členy. 

Funkční období členů výboru je tříleté.

Výbor odpovídá za svou činnost Valné hromadě.  Výbor je odpovědný za plnění rozhodnutí Valné hromady a plynulý chod Spolku.

Členové výboru zastupují Spolek navenek, jednají jeho jménem, a to každý samostatně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis kterýkoliv člen výboru.

Výbor rozhoduje většinou všech členů.

Výbor zejména:

a) vykonává rozhodnutí valné hromady;

b) řídí a realizuje činnost Spolku v souladu se Stanovami;

c) zřizuje organizační jednotky Spolku – kluby a stanovuje jejich pravomoci;

d) vypracovává rozpočet, plán práce a stanovuje pravidla hospodaření Spolku;

e) spravuje majetek Spolku dle schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření.

 

V.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku.

2. Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na tříleté funkční období.

3. Do působnosti dozorčí rady patří:

a) kontrolovat jednou ročně dodržování pravidel hospodaření a způsob spravování majetku,

b) přezkoumává roční účetní závěrku.

4. Dozorčí rada předkládá výsledky svých zjištění valné hromadě.

 

VI.

Hospodaření Spolku

1.     Hospodaření Spolku.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetku Spolku jsou zejména:

a)    dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

b)    výnosy majetku;

c)    dotace a granty;

d)    výtěžky z akcí pořádaných Spolkem a z hospodářské činnosti (např. reklama, pronájem, organizování akcí, atd.).

Tyto příjmy Spolek použije zejména na svou činnost a její zabezpečení personální i věcné. 

Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Vedlejší činností Spolku může být vyvíjení hospodářské činnosti, která je v souladu s účelem činnosti Spolku a která zároveň slouží hospodárnému využití majetku Spolku.

2.     Roční účetní závěrka.

Spolek je povinen sestavit za každý kalendářní rok roční účetní závěrku, a to do šesti měsíců od skončení roku. Její návrh připraví Výbor spolu s návrhem na způsob rozdělení a užití zisku a úhrady ztrát.

Výbor dále zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření Spolku obsahující přehled činnosti v uplynulém roce a předpoklady pro další činnost, jakož i navrhované záměry pro příští období.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1.     Zánik Spolku.

Spolek zaniká:

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným Spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady;

b)  rozhodnutím soudu.

Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Valná hromada může rozhodnout, že se Spolek ruší:

a)  s likvidací,

b)  bez likvidace, formou fúze s jiným Spolkem nebo rozdělením.

2.     Likvidace Spolku.

Likvidátory Spolku jmenuje Valná hromada.

Pro určení likvidačního zůstatku provedou likvidátoři účetní závěrku ke dni vstupu Spolku do likvidace.

Likvidační zůstatek se rozděluje na základě rozhodnutí Valné hromady podle návrhu likvidátorů.

3.     Změna Stanov.

Změna těchto Stanov je možná pouze písemnou formou. Změna Stanov Spolku nabývá platnosti dnem jejího přijetí členským shromážděním a účinnosti dnem, kdy budou stanovy vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.