Navigace

Odkazy

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

 

Co je dobré vědět

 

 

     

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Informace o tom jakou roli hraje náš spolek v hrazení lékařské péče

dostupnost hrazené péče

 

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Napsali o nás nebo řekli

Společně proti rakovině

Počátkem února uspořádala Liga proti rakovině spolu s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně sympozium s názvem „Tiká v každé rodině – společně proti rakovině“. Akci podpořily Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a řada neziskových organizací.

Předseda Ligy proti rakovině prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., ve svém vystoupení vysvětlil důležitost kladení důrazu na nádorovou prevenci při zdravotnické osvětě. Správnost předpokladů, že široká informovanost o rizikových faktorech a o významu screeningu může snížit úmrtnost na rakovinu o 1 % ročně, se potvrdila po vyhodnocení Evropského kodexu proti rakovině v roce 2000 v Rakousku, Finsku a Lucembursku. Kodex byl sestaven v roce 1986 odborníky ze zakladatelských zemí EU a česká Liga proti rakovině jej přijala jako svůj program. První tři body („nekuřte“, „vyvarujte se obezity“, „denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost“), jsou-li plněny, mohou snížit riziko rakoviny až o 60 %. Využívání screeningových vyšetření prsů, testů na přítomnost krve ve stolici a gynekologických kontrol včetně stěrů z děložního čípku odhalí rakovinu v časné fázi vzniku a tím zvýší procento úspěšně léčených.

Částečně pozitivní zprávy, ale…

Analýza nádorového výskytu v ČR u tří nejčastějších druhů nádorů ukázala, že mezi lety 1970 a 1990 došlo k nárůstu nově hlášených zhoubných onemocnění ze 29 na 44 tisíc. Mezi lety 1991 a 2004 se počet případů zvýšil ze 47 na 68 tisíc. Vzestupný trend se nemění. V roce 1970 zemřelo na rakovinu 24 tisíc osob, v roce 1990 28 tisíc a v roce 2004 29 tisíc. U rakoviny plic byl u mužů počet případů hlášených v roce 1970 4248, v roce 1990 4979, v roce 2004 4687. Za 20 let od roku 1970 došlo k nárůstu o 6,9 %, poté však do roku 2004 k poklesu o 5,8 %. U dospělé mužské populace tedy protikuřácká osvěta přináší zatím nevelké, ale přesto pozitivní výsledky. Karcinomů prsu u žen bylo v roce 1970 hlášeno 2125, v roce 1990 3489 a v roce 2004 5628. Mezi lety 2000 až 2004 byl však nárůst již pouze 9%! U karcinomu prsu u žen byl do roku 1990 nárůst úmrtí nově hlášených případů 41%, do roku 2004 pouze 4%. U karcinomu děložního hrdla je zaznamenán pokles výskytu mezi roky 1970 a 1990 o 9 % a do roku 2004 o další 4 %. Úmrtnost u tohoto nádorů u žen byla do roku 1990 nižší o 6 %, do roku 2004 o 5 %. U žen s karcinomem prsu lze zvyšující se počty nově hlášených onemocnění spojit rovněž se soustavnou kampaní za samovyšetřování prsů a hlavně se zavedením pojišťovnami placeného screeningu. Zatím u nás chybí legislativní podklady pro gynekologický screening a finanční zabezpečení pojišťovnami. Vakcinace proti HPV může současný výskyt 1160 případů ročně redukovat. Celkový trvale vzestupný trend nově hlášených zhoubných nádorů je bohužel dokladem, že přesvědčovací informační preventivní osvěta je stále nedostatečná.

Výchova k prevenci od dětství

Onkologickou prevencí v rodině se zabýval příspěvek MUDr. Bohumila Skály, Ph. D. Autor také zdůraznil, že pouze lékař primární péče má možnost účinným způsobem využít všech dat o svém pacientovi k provádění preventivních prohlídek, které s minimem nákladů mohou dosáhnout maxima výtěžnosti. Příklady projektů nádorové prevence a výchovy ke zdraví od raného dětství uvedla učitelka Mateřské školy Petrklíč Alžběta Palatinová. Mgr. Iva Žaloudíková hovořila o výchově k onkologické prevenci na základní škole a doporučila zařazení této výchovy do rámcového vzdělávacího programu a do školních vzdělávacích programů. Představila programy protidrogové a onkologické prevence „Normální je nekouřit“, „Kouření a já“ a „Naše třída nekouří“. Přístup školství v prevenci rakoviny zdůraznil i příspěvek učitelky rodinné výchovy na ZŠ a zároveň onkologické pacientky Evy Barkmanové. Vyzdvihla důležitost přednášek odborníků na školách. „Pouhé spoléhání na mamografický screening neprávem odsunulo do pozadí i ostatní důležité možnosti, které mohou vést ke včasné diagnóze nádoru prsu,“ zaznělo v příspěvku MUDr. Vladimíra Müllera. Zmínil výhodu výcviku správného samovyšetřování prsu u žen již v mladém věku a zmínil velmi dobrou spolupráci se středními školami.

Prevence v dospělosti

Nádorovou prevencí v dospělosti se zabývala MUDr. Vladimíra Stáhalová. Screeningové programy jsou zatím vypracovány pro nádory prsu, tlustého střeva a čípku děložního hrdla. Aktivity se týkají klientů bez klinických příznaků onemocnění. Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., hovořil o prevenci karcinomu děložního hrdla. Připomněl, že v ČR je ročně diagnostikováno až 1100 nových případů a více než 400 žen na něj ročně umírá. Karcinomem prostaty se zabýval doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc., z FN Na Bulovce. „V posledním desetiletí lze zaznamenat až 70% nárůst nových onemocnění,“ konstatoval. Současně ale klesá úmrtnost na toto onemocnění. Na rozdíl od minulosti se dnes setkáváme spíše s lokalizovanými onemocněními, kdy nádor postihuje pouze vlastní tkáň prostaty. Přímý etiologický agens pro karcinom prostaty nebyl zatím prokázán. Epidemiologické studie ale prokazují, že nadměrná konzumace červeného masa, mléka a mléčných výrobků, zvýšená konzumace vápníku a různých oxidantů jsou spolupodmiňujícími faktory. Příspěvek MUDr. Martina Pešty z FN Na Bulovce se zaměřil na prevenci kolorektálního karcinomu, jehož výskyt se u nás od roku 1960 trvale zvyšuje. Výskyt je spojován s tradiční českou vysokou mírou konzumace piva, obezitou a kouřením. Zmínil také, že ČR se stala druhou zemí na světě, která zahájila program vyšetření jednou za dva roky testem na okultní krvácení (TOK), které je od roku 2000 v naší republice kodifikováno. Karcinomu prsu a jeho prevenci se věnovala MUDr. Lucie Betlachová z FN Na Bulovce. Konstatovala výrazný nárůst tohoto onemocnění v mladších kategoriích, zejména ve skupině žen ve věku 40–45 let, výjimkou nejsou ani ženy do 35 let.

Zakladatelka občanského sdružení Lymfom Help Mgr. Petra Štětková referovala o pátém nejčastěji diagnostikovaném onkologickém onemocněním na světě, jímž je maligní lymfom. Postihuje všechny věkové kategorie. Podle odhadů dnes u nás žije s tímto onemocněním asi 10 tisíc lidí.

Doktorka Olga Kunertová z psychoterape­utického centra Gaudia hovořila o roli psychoterapie v primární a sekundární prevenci nádorových onemocnění. Zdůraznila její efekt i jako prevence recidiv. Léčbou závislosti na tabáku jako jedné z možností prevence nádorových onemocnění se zabýval příspěvek MUDr. Evy Králíkové, CSc., který přednesla MUDr. Lenka Štěpánková. Připomněla, že závislost na tabáku není zlozvyk, ale nemoc. Úspěšnost léčení při intenzivní léčbě ve specializovaném centru a s užíváním léků po dobu alespoň 6 měsíců může být až 44%. Škodlivosti kouření a nejvýraznějším zdravotním dopadům užívání alkoholu se věnovala také MUDr. Hana Sovinová. Analytický pohled na problematiku kouřen dětí poskytl MUDr. Miroslav Škapík.

Školství, zdravotnictví, legislativa

Přednášky na sympoziu ukázaly, že jsou vypracovány a v praxi na školách připraveny a ověřeny kvalitní výukové programy k výchově dětí ke zdravému životnímu stylu v mateřských a základních školách. Je třeba, aby si je osvojily školské instituce na všech úrovních a zavedly je do řádných výukových programů. Sympozium podpořilo význam a propagaci screeningových vyšetření prsu, tlustého střeva a konečníku a gynekologické prevence, neboť tato opatření spolu se všeobecnou prevencí vedou prokazatelně i v ČR ke snížení úmrtnosti nemocných s rakovinou. Trvalou a stále se zhoršující problematikou je kouření, konzumace alkoholu, nesprávné stravování a nedostatečná pohybová aktivita v populaci, především u mládeže. Je nutné přijmout nový zákon, který sníží negativní zdravotní následky z tabákového kouře u nekuřáků.

zdroj: Zdravotnické noviny, 18.2.2008