Navigace

O spolku

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY PRO PACIENTY

KE STAŽENÍ O LYMFOMU

po léčbě 2017

 

 
   

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o dostupnosti hrazené péče

Kontaktujte Platformu zdravotních pojištěnců

PZP

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stanovy sdružení

STANOVY LYMFOM HELP, O.S.
I.

Úvodní ustanovení
 

 1.  Název sdružení: LYMFOM HELP, O.S.
 2.  LYMFOM HELP, O.S. je občanské sdružení, které sdružuje fyzické i právnické      osoby za účelem dosažení dále uvedených cílů.
 3. Sídlem sdružení je Lotyšská 8, Praha 6, PSČ: 160 00.
 4.  Sdružení je právnickou osobou dle ustanovení § 2 odst. 3 zák. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění změn a dodatků (dále jen zákon o sdružování občanů).
 5. Sdružení může spolupracovat s jinými občanskými sdruženími a dalšími podobnými organizacemi a institucemi v tuzemsku i v zahraničí a může být i jejich kolektivním členem.
   

II.
Cíl sdružení

Cílem sdružení je:

 • sdružit nemocné trpící lymfomem, jejich příbuzné a blízké, zdravotní sestry i lékaře podílející se na jeho léčbě;
 • zprostředkovat dostupnost informací o onemocnění samotném, možnostech léčby a následné péče i dalších otázkách, se kterými se nemocní setkávají;
 • vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi nemocnými, jejich rodinami či přáteli a okolí;
 • zviditelnit „pojem“ onemocnění maligním lymfomem, pátou nejčastější onkologickou diagnózu mezi českou veřejností;
 • shromažďovat informace a údaje o dostupné lékařské péči a pacientech s jejich výslovným souhlasem, které by mohly dále posloužit ke zlepšení péče o nemocné trpící lymfomem;
 • poskytovat pomoc a podporu nemocným trpícím lymfomem, jejich příbuzným a blízkým.
   

III.
Podmínky členství  

 

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím výkonného výboru o přijetí za člena a to na základě doručené přihlášky, kterou uchazeč o členství doručí sdružení. Dokladem o členství je potvrzení vydané výkonným výborem sdružení.
 2.  Výkonný výbor může rozhodnout o výši a splatnosti členských příspěvků.
 3. Člen sdružení z něj může kdykoliv svobodně vystoupit. Jeho členství zaniká dnem následujícím po dni, ve kterém bylo výkonnému výboru doručeno oznámení o vystoupení člena ze sdružení.
 4. Členství ve sdružení zaniká smrtí nebo vyloučením, u právnické osoby zánikem nebo jejím vstupem do likvidace.
 5. Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím výkonného výboru. Vyloučení nabývá platnosti
  okamžikem rozhodnutí výkonného výboru. Rozhodnutí bude vyloučenému členu zasláno výkonným výborem sdružení. Vyloučení je platné bez ohledu na úspěšnost doručení.
   

IV.
Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Členové sdružení mají právo:
 • účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady;
 • být voleni do orgánů sdružení;
 • seznámit se a připomínkovat činnost sdružení zejména prostřednictvím internetových stránek sdružení;
 • seznámit se s výročními zprávami a výsledky auditu hospodaření sdružení, a to zejména prostřednictvím internetových stránek sdružení;
   

  2. Členové sdružení mají povinnost:

 • řídit se těmito stanovami a podle možnosti se aktivně podílet na plnění cílů sdružení;
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonným výborem;
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

V.
Orgány sdružení

  Sdružení má tyto orgány:

 • valnou hromadu;
 • výkonný výbor;
 • dozorčí radu;
 • organizační jednotky sdružení-kluby.

 

VI.
Valná hromada
 

 1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada je tvořena všemi členysdružení. Valnou hromadu svolává výkonný výbor.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou členů výkonného výboru. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
 3. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. O termínu jednání je povinna informovat členy sdružení nejméně 30 dní před dnem jednání, a to prostřednictvím internetových stránek sdružení. Každý člen sdružení, který má zájem účastnit se jednání valné hromady musí svou účast předem potvrdit.
 4. Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodnutí o:
   
 • změně stanov;
 • jmenování a odvolání členů výkonného výboru;
 • dobrovolném zrušení sdružení;
 • způsobu použití majetkového zůstatku sdružení v případě jeho zrušení.
   

VII.
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je tvořen 3 členy a je statutárním orgánem sdružení.
 2. Členy výkonného výboru, s výjimkou prvních, které volí dle § 6 odst. 3 zákona o sdružování občanů přípravný výbor sdružení, volí valná hromada.
 3. Funkční období členů výboru je tříleté.
 4.  Výkonný výbor zejména:
  a) vykonává rozhodnutí valné hromady;
  b) řídí a realizuje činnost sdružení v souladu se stanovami;
  c) zřizuje organizační jednotky sdružení – kluby a stanovuje jejich pravomoci;
  d) schvaluje přijetí kolektivního člena sdružení
  e) vypracovává rozpočet, plán práce a stanovuje pravidla hospodaření sdružení;
  f) spravuje majetek sdružení dle schváleného rozpočtu a pravidel hospodaření.
 5. Jménem sdružení je oprávněn jednat každý člen výkonného výboru samostatně.
 6. Jednání výkonného výboru řídí předseda výboru, který je volen z řad jeho členů.
 7. Výkonný výbor rozhoduje většinou všech členů.          

 

VIII.
Dozorčí rada
 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.
 2. Dozorčí rada má 3 členy volené valnou hromadou na tříleté funkční období.
 3. Do působnosti dozorčí rady patří:
  a) kontroluje jednou ročně dodržování pravidel hospodaření a způsob spravování majetku
  b) přezkoumává roční účetní závěrku
 4. Dozorčí rada předkládá výsledky svých zjištění valné hromadě.
   

 

 IX.
Organizační jednotky sdružení – kluby

 1. Kluby jsou organizačními jednotkami sdružení zřizované výkonným výborem.
 2. Kluby nemají samostatnou právní subjektivitu, nejsou právnickými osobami a nejsou oprávněny jednat jménem sdružení, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
   

X.
Zásady hospodaření

 1. Sdružení má plnou právní subjektivitu. Může spravovat majetek (movitý i nemovitý), se kterým hospodaří podle obecně platných právních předpisů a vlastních pravidel hospodaření.
 2. Sdružení může být zakladatelem nebo spoluzakladatelem obecně prospěšné činnosti, nadace či jiné obdobné neziskové organizace nebo společnosti.
 3. Peněžních prostředků, movitého nebo nemovitého majetku může sdružení nabývat zejména:
 • z příjmů z činností, které jsou jeho posláním dle Stanov;
 • z darů fyzických a právnických osob, nadací a humanitárních fondů, jakož i z prodeje těchto darů a z komerčního využití sponzorských ploch;
 •  z výnosů prodeje dobročinných známek, pohlednic, upomínkových a podobných předmětů;
 • dobrovolných příspěvků členů a třetích osob.

  4.  O způsobu využití příjmů rozhoduje výkonný výbor. Příjmy sdružení mohou být          využity pouze k dosažení a uskutečňování jeho cílů dle stanov.
  5.  Účetním obdobím je kalendářní rok.

      Sdružení má povinnost vést účetnictví v  rozsahu dle platné právní úpravy.
  6. Pracovněprávní dokumenty a účetní doklady podepisuje určený člen výkonného           výboru
  7. Právo nahlížet do účetních knih mají všichni členové výkonného výboru a členové       valné hromady, a to kdykoli v průběhu účetního období.

 

XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení LYMFOM HELP, O.S. v Praze, dne 15. dubna 2007.
 2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným státním orgánem České republiky

  Stanovy sdružení ke stažení  ve formátu  PDF