Ke stažení o lymfomu

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociálně právní otázky

Co čeká pacienta, který je pozván na Úřad sociálního zabezpečení před komisi, která bude posuzovat jeho zdravotní stav? Jak jednání obvykle probíhá? Existuje možnost odvolání proti rozhodnutí (rozhodnutí o přiznání plné či částečné invalidity)?

Pacient, který je v pracovní neschopnosti, může být uznán plně invalidním nebo částečně invalidním v řízení před správou sociálního zabezpečení na základě jeho žádosti o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, nebo v řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity nebo částečné invalidity, které zahájí správa sociálního zabezpečení bez návrhu, jestliže je pacient v pracovní neschopnosti po dobu delší než šest měsíců, a sám o invalidní důchod nepožádal. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení posoudí, je-li pacient neschopný práce plně invalidní, částečně invalidní nebo není-li ani plně invalidní ani částečně invalidní. Na podkladě posudku podle věty první vydá okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání.


Před posudkovou komisí správy sociálního zabezpečení má pacient stejná práva jako v každém jiném správním řízení (v řízení před úřadem) tj. nahlížet do spisu, pořizovat si z něho výpisy, být seznámen s podklady pro rozhodnutí, mít zástupce (kromě osobního vyšetření zdravotního stavu), předkládat a navrhovat důkazy (lékařské zprávy), žádat kopii protokolu o jednání posudkové komise a vyjadřovat se k němu apod.

Řízení před posudkovou komisí upravuje zákon č. 582/1991 Sb. v platném znění a některé podrobnosti vyhláška č. 359/2009 Sb v platném znění. Platí, že při posuzování plné invalidity a částečné invalidity musí lékaři okresních správ sociálního zabezpečení vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu pacientů.

Proti rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o nepřiznání nároku na invalidní důchod (I., II. nebo III. stupně lze podat „námitky“ k tomu orgánu (OSSZ), který rozhodnutí vydal.


Až v případě nevyhovění námitkám lze podat "žalobu", která se podává ke krajskému nebo městskému soudu místně příslušnému podle místa bydliště pacienta. Např. pokud pacient má trvalé bydliště na území Prahy, podává se žaloba k Městskému soudu v Praze. Dokonce i proti rozhodnutí soudu je možno se odvolat, a to formou tzv. "kasační stížnosti", která se podává prostřednictvím soudu, který o věci rozhodl, Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V souvislosti se soudním přezkumem rozhodnutí správy sociálního zabezpečení je nutno brát v úvahu, že soud posuzuje věc po právní stránce, zatímco medicínské posouzení ponechává soud na odbornících - na posudku posudkové komise příslušné správy sociálního zabezpečení a v soudním řízení na posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, popřípadě na znaleckých posudcích znalce nebo odborného ústavu (některé nemocnice, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví atd.). Vyplývá-li jasně z uvedených lékařských posouzení hodnocení pacientova poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, soud z toho vychází.